Закон за защита на личните данни (предишна версия)
Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Обработване на лични данни" е всяка операция или набор от операции, извършвани или не с електронни или други автоматични средства, които съдържат събиране, запис, организиране, складиране, адаптиране или промяна, актуализиране, изваждане, консултиране, употреба, комбиниране, блокиране, разкриване, разпространяване или осигуряване на други възможности за предоставяне на достъп, съхраняване, изтриване или унищожаване на данните.

2. "Регистър за лични данни" е документален, картотечен или автоматизиран информационен фонд, структуриран според няколко специфични критерия, подходящи за улесняване на тяхната обработка, съставени от един или няколко елемента на едно или няколко физически места.

3. "Обработващ лични данни" е физическо или юридическо лице, което обработва лични данни под ръководството на администратора на лични данни въз основа на сключен с него договор или заповед за назначаване.

4. "Оператор на лични данни" е физическо лице, действащо под ръководството и контрола на администратора или на обработващия лични данни, което има достъп до тях, на основание на писмен договор или заповед за назначаване за обработването им, съобразно инструкция на администратора на лични данни за реда и начините на обработването им.

5. "Предоставяне на лични данни" са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

6. "Анонимни данни" са данни, които не могат да се отнесат към определено или определяемо физическо лице поради произхода си или специфичната си обработка.

7. "Блокиране" е складирането на лични данни с временно прекратяване на обработката им.

8. "Длъжностно лице" е всяко физическо лице, което е овластено от администратора да поддържа регистър с лични данни, да организира дейността във връзка с него и да носи отговорност за това, както и самият администратор на лични данни в случаите, когато е физическо лице.

9. "Повторно" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.