Закон за защита на личните данни (предишна версия)
Глава шеста: Предоставяне на лични данни на трети лица

Чл. 35. (1) Предоставянето на лични данни от администратора по чл. 3, ал. 1 на трети лица се допуска по тяхна молба, подадена по реда на глава пета, когато:

1. съответното физическо лице изрично е дало съгласието си;
2. източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация, за която е осигурен достъп, по ред, определен в закон;
3. е във връзка със защитата на живота или здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки за това;
4. е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено в закон;
5. те са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни.

(2) Забранява се предоставянето на лични данни на трети лица:

1. в нарушение на уведомлението по чл. 19, ал. 2, т. 1, 3 и 4;
2. за които е наредено унищожаване или за които срокът за обработване и съхраняване е изтекъл;
3. отнасящи се към определено физическо лице или към кръг физически лица, когато това влиза в противоречие със значим обществен интерес.

(3) Запознаването на оператора на лични данни или на обработващия данните в съответствие с инструкцията на администратора на лични данни не се счита за предоставяне на данни на трети лица.

Чл. 36. (1) Предоставянето на достъп до регистри на лични данни и прехвърлянето на лични данни от един администратор на друг се извършва при спазване изискванията на този закон и след разрешение на Комисията за защита на личните данни.

(2) Предоставянето на лични данни от администратора по чл. 3, ал. 1 на чуждестранни физически и юридически лица или на чужди държавни органи се допуска с разрешение на Комисията за защита на личните данни, ако нормативните актове на страната получател гарантират по-добра или еднаква с предвидената в този закон защита на данните.

(3) При предоставянето на достъп или при прехвърлянето на лични данни в случаите по ал. 1 и 2 се спазват изискванията на чл. 35, ал. 1 и 2.

Чл. 37. (1) Администраторът по чл. 3, ал. 1 в срок до 30 дни от подаването на молбата взема решение за предоставянето на лични данни на трето лице или на друг администратор на лични данни или мотивира отказ за предоставянето им.

(2) Уведомяването по ал. 1 е лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

(3) Отказът за предоставяне на лични данни може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на този закон.