Администратор на лични данни
 Съдържание
1. Кой е администратор на лични данни
2. Задължения на администраторите на лични данни
1. Кой е администратор на лични данни

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавна власт или на местно самоуправление, който обработва лични данни, като:

  • видът на обработваните данни, целите и средствата за обработване са определени със закон, или
  • той сам определя вида на обработваните лични данни, целите и средствата за тяхното обработване.

Качеството "администратор на лични данни" се придобива не от момент на регистрация, а от момента, в който лицето започне да обработва лични данни. Законът цели да реши съществуващият досега проблем с масовото и ненужно обширно задължение за регистрация, създавайки два режима - на задължителна и на доброволна регистрация. На задължителна регистрация подлежат:

  • лицата, обработващи чувствителни лични данни (според предмета на обработка);
  • лицата, поддържащи регистър с данни за не по-малко от 100 физически лица (според обема на обработвани данни);
  • лица, които са получили задължително предписание за регистрация от комисията, и
  • лицата, които обработват лични данни при упражняване на правомощия, предоставени им със закон.

Лицата, които не влизат в тази категория, могат доброволно да се регистрират при Комисията.

По отношение на чуждестранните администратори на лични данни, Законът се приложим и към тях,  когато е установен на територията на Република България; или не е установен на територията на Република България, но е задължен да прилага този закон по силата на международното публично право; или който не е установен на територията на държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, но за целите на обработването използва средства, разположени на българска територия, освен когато тези средства се използват само за транзитни цели; в този случай администраторът трябва да посочи представител, установен на територията на Република България, без това да го освобождава от отговорност.

В случай, че Вие попадате в категорията на задължителната регистрация, то Вие следва да се регистрирате като администратор на лични данни.