Бизнесът и личните данни - Конкуренция, саморегулация и защита на личните данни
Какъв изход може да има?

Директива 95/46/EC* на Европейската комисия предвижда страните-членки да стимулират изработването на правила за работа (кодекси), които да подпомогнат прилагането на националното законодателство и да вземат предвид специфичните характеристики на различните сектори.

Подобни кодекси се изработват в рамките на дадена област или бранш, като целта е създаване на правила чрез активното участие на неговите членове**. Създадените чрез саморегулация правила следва да отразяват най-адекватно характерните особености и възможности на даден сектор. Често, те допълват законовата регулация, като улесняват прилагането й в съответния бранш. Кодекстие разясняват по-добре смисъла на закона, пречупен през проблемите в съответната икономическа или социална област и още използват ясен език, предлагат конкретни примери, които изясняват по-добре регулацията. Обикновено именно кодексите служат като ръководство за това как правилно и коректно да се спазват правилата за обработка на данни и представят примери за добри практики за обработка на данните в бранша

Тъй като са създадени с активното участие на представители на този бранш тези правила се приемат за валидни и се спазват доброволно от неговите представители. Ето защо саморегулацията е удачен инструмент за създаване на условия за защита на личните данни, при които да бъдат защитени едновременно интересите както на бизнеса, така и на клиентите.

Чрез Кодексите се постигат едновременно няколко цели:
- Защитават се правата на клиентите и се създават предпоставки за укрепване доверието на потребителите и клиентите към целия бранш;
- Създават се правила, приложими за всички, които гарантират използването на лични данни и предотвратяват ситуации на господствено положение при използването на лични данни водещо до нелоялна конкуренция;
- Създават се работни правила, които отговарят на конкретните нужди на задължените субекти
- Попълват се празнотите в законодателството, като в следствие на това се намаляват разходите за прилагане на законодателството
----------------------------------------
* Глава V
** Работен документ на Работната група на Общността за защита на индивидите при обработка на лични данни, относно оценка на саморегулацията в индустрията – кога тя допринася за нивото на защита на данните в трети страни.