Актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни

Поради големия брой запитвания от различен характер по актуализацията на регистрацията на администраторите на лични данни ви предоставяме експертното мнение на юриста Полина Русинова по законовата процедура!!!

Както вече ви информирахме, срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни е до 15 февруари 2010 г. Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ напомня за задължението на администраторите на лични данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното настъпване. За подробно информация и запитвания се обръщайте към интернет страницата на Комисията  и описаните в нея контакти. 

Актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни

Защо се налага актуализацията: Следствие изменения в Закона за защита на личните данни са извършени промени и във формуляра на заявлението за регистрация на администратори на лични данни, поради което част от данните са променени или липсват в старите образци. Поради това администраторите трябва да проверят данните от първоначалната регистрация и да извършат актуализация.

Кой е задължен: Всеки администратор, който е подал заявление на хартиен носител и открие името си в списък на администраторите на лични данни, подлежащи на актуализация.

Заявленията на хартиен носител са обработени от Комисията и са въведени в Системата за електронна регистрация на администраторите («еРАЛД»), като са получили съответен входящ номер. За да разберете дали трябва да извършите актуализация, трябва в страницата на Комисията, в рубрика «Публични регистри», да влезете в «Регистър на вписаните администратори на лични данни».

Този регистър има две части – "Администратори на лични данни със завършила регистрация" и "Администратори на лични данни, подлежащи на актуализация".

Ако вашето име се съдържа в първия списък, то Вие нямате задължение за актуализация.

Ако името Ви е във втория списък, то сте регистрирани като администратор, но подлежите на актуализация.

Можете да търсите по име, по част от име, по идентификационния номер, с който сте вписани в регистъра, по входящия номер на подадените документи. Ако не откриете името си никъде, но извършвате обработване на лични данни, то трябва да се регистрате като администратор, като подадете документи за първоначална регистрация.

Как става актуализацията: Препоръчва се да се направи по електронен път, но може и по пощата или в сградата на Комисията. Процедурата е както при регистрацията. Повече указания как да извършите актуализацията можете да откриете на адреса на Комисията тук: http://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=7#RP_2

Срок за актуализация: срокът е удължен до 15.02.2010 г.

Освобождаване от регистрация като администратор: Ако не сте регистриран още като администратор, Комисията може да Ви освободи от задължение за регистрация, ако подадете писмена молба и отговаряте на някой от следните критерии:

  • обработвате лични данни със съгласието на физическите лица за срок не по-дълъг от 6 месеца;
  • данните се обработват в публични регистри на основата на закони, които осигуряват реда за достъп и мерките за защита;
  • обработвате данни, свързани единствено с трудови или членствени правоотношения, и броят на лицата не надвишава 15.