Удължава се срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни

Срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни се удължава до 15 февруари 2010 г. КЗЛД напомня за задължението на администраторите на лични данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното настъпване.

Aдминистраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни.
Когато администраторът е заявил обработване на данни по чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД  данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном или на данни, чието обработване съгласно решение на комисията застрашава правата и законните интереси на физическите лица, комисията задължително извършва предварителна проверка преди вписване в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни". Предварителната проверка се извършва в двумесечен срок от подаване на заявление за регистрация.
Администраторът е задължен да поддържа информацията от Заявлението за регистрация в актуално състояние и уведомява комисията за всяка промяна на данните от него преди  извършването й. В случаите, когато такава промяна е предвидена в закон, уведомяването се извършва в 7-дневен срок от влизането в сила на съответния закон.
Всички  заявления за регистрация на администратори  на лични данни, подадени на хартиен носител, са обработени и въведени в Системата за електронна  регистрация на АЛД (еРАЛД).  Всяко заявление е получило входящ номер  в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни". Поради направените изменения в Закона за защита на личните данни се наложиха  промени в образеца на заявлението за регистрация  и част от данните са променени или липсват в старите образци. Това налага всеки администратор да провери състоянието на подадените от него документи за регистрация в публичната част на системата. Всички заявления с коректни данни са обработени и вписани с уникален идентификационен номер в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни", а подлежащите на актуализация са вписани в "Списък на Администраторите на лични данни, подлежащи на актуализация".
  В срок до 31.12.2009 г. всеки администратор на лични данни, подал заявление на хартиен носител, трябва да провери състоянието на заявлението  и при необходимост да актуализира данните в него. Проверката за необходимост от актуализация се извършва в "Списък на Администраторите на лични данни, подлежащи на актуализация"
Срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни се удължава до 15 февруари 2010 г. КЗЛД напомня за задължението на администраторите на лични данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното настъпване.
В случаите, когато администраторът не е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, той е длъжен при поискване да предостави данните от Заявлението за регистрация на всяко лице.

Източник: Комисия за защита на личните данни - http://www.cpdp.bg

Приет е Етичен кодекс за поведение на администраторите на лични данни от Комисията за защита на личните данни - четете тук: etichen_kodeks.pdf (113.62 Kb)

Дискусия "Бизнесът и личните данни - Конкуренция, саморегулация и защита на личните данни". Създаването на добри условия за защита на личните данни е свързано с въвеждането на редица законови правила към обработващите лични данни. От друга страна различното прилагане на тези правила може да създаде условия за неравнопоставено положение на бизнес субектите. Как бизнесът може да реагира, за да защити едновременно своите интереси и правата на своите клиенти - вижте повече.
Резултатите от анкетата можете да видите тук.

Центърът за модернизиране на политики издаде сборник "Защитата на личните данни - политики и практики на новите и бъдещи страни членки на ЕС" (1.68 Mb). В публикацията са събрани материали от международната конференция, проведена през април 2005 г. в София.