Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
ГЛАВА VII - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ НА ОБЩНОСТТА

Член 31 Комитетът
1. Комисията трябва да бъде подпомагана от Комитет, съставен от представители от страните-членки и оглавяван от представител на Комисията.
2. Представителят на Комисията трябва да представи на Комитета списък от мерки, които трябва да бъдат спазвани. Комитетът трябва да представи своето мнение по списъка в рамките на определено време, което председателят да изложи в зависимост от спешността на проблема.
Мнението трябва да бъде представено от мнозинството, както е заложено в Член.148 (2) от Споразумението. На гласовете на представителите на страните-членки в рамките на Комитета трябва да се придава тежест, според начина, изложен в същия член. Председателят няма право на глас.
Комисията трябва да приеме мерки, които да приложи незабавно. Все пак, ако тези мерки не са в съответствие със становището на Комитета, те трябва да бъдат незабавно съобщени от Комисията на Съвета. Това е при следните случаи:
• Комисията трябва да отложи прилагането на мерките, които е решила, за период от три месеца от датата на съобщаването,
• Съветът, подкрепен от квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в рамките на периода от време, посочен в първия абзац.