Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
ГЛАВА VI - НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ И РАБОТНАТА ГРУПА В ЗАЩИТА НА ИНДИВИДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Член 28 Надзорни органи
1. Всяка страна-членка трябва да осигури условия един или повече обществени органи да са отговорни да ръководят прилагането в рамките на своята територия на условията, приети от страните-членки съгласно тази Директива.
Тези органи трябва да действат в пълна независимост при изпълнение на поверените им функции.
2. Всяка страна-членка трябва да осигури условия надзорните органи да бъдат консултирани при изготвянето на административни мерки или разпоредби, отнасящи се до защитата на правата и свободите на индивидите във връзка с обработването на личните данни.
3. На всеки надзорен орган трябва специално да бъдат дадени:
• изследователска власт като напр. власт за достъп до данни, представляващи същността на операциите по обработване, и власт да събира цялата информация, необходима за изпълнението на надзорните му задължения,
• ефективна власт за намеса, като напр. тази да изказва мнения преди изпълнението на операциите по обработване съгласно член 20 и да осигурява подходящо оповестяване на тези мнения, да подрежда, блокира, изтрива или разрушава данни, да налага временна или окончателна забрана по обработването на данни, да предупреждава или съветва контролиращия, или да отнася въпроса до националния парламент или други политически институции,
• власт да обвързва в правни процедури случаите, в които националните мерки, приети съгласно тази Директива, са нарушени, или да представи тези нарушения на вниманието на съдебните власти.
Решенията на надзорните органи, които предизвикват оплаквания, могат да бъдат обжалвани чрез съда.
4. Всеки надзорен орган трябва да изслушва жалбите, подадени от всяко едно лице или организация, представляваща това лице, относно защитата на неговите права и свободи във връзка с обработването на лични данни. Потърпевшото лице трябва да бъде информирано за решението, взето по жалбата.
Всеки надзорен орган трябва по-специално да изслуша жалбите относно проверки по законността на обработването на данните, подадени от всяко едно лице, когато се спазват националните условия съгласно член 13 от тази Директива. Лицето трябва да бъде информирано на всяка цена, че е започната проверка.
5. Всеки надзорен орган трябва редовно да изготвя доклад относно своите действия на определен период от време. Докладът трябва да се оповести публично.
6. Всеки надзорен орган трябва да бъде правоспособен, независимо какъв е националният закон, прилагащ се за обработването на данни, да упражнява на територията на страната-членка властта, дадена му съгласно параграф 3. Всеки надзорен един орган може да бъде помолен да упражнява властта си от някои надзорен орган на друга страна-членка.
Надзорните органи трябва да осигурят условия членовете и състава на надзорните органи, даже и след като е изтекъл мандатът им, са подвластни на задължението да пазят професионална тайна по отношение на поверителната информация, до която имат достъп.

Член 29 Работна група за защита на индивида във връзка с обработването на лични данни
1. С настоящия член се основава Работна група за защита на индивида във връзка с обработването на лични данни, наричана от тук нататък "Работната група".
Тя трябва да има съветнически характер и да действа независимо.
2. Работната група трябва да се състои от представител на надзорната власт или власти, учредени за институциите и органите на Комисията, и представител на Комисията.
Всеки член на Работната група трябва да се назначи от институцията, органа или органите, които представлява. Ако страната-членка е назначила повече от един надзорен орган, трябва да назначат един общ представител. Същият ще обслужва властите, учредени за институциите и органите на Комисията.
3. Работната група трябва да взема решения с просто мнозинство на представителите на надзорните органи.
4. Работната група трябва да избере свой председател. Мандатът на председателя трябва да е две години. Назначаването му може да се поднови.
5. Секретариатът на Работната група трябва да се определи от Комисията.
6. Работната група трябва да приеме свои правила за процедиране.
7. Работната група трябва да обсъжда точки, включени в дневния ред от председателя й, както по негова инициатива, така и по молба на представител на надзорните власти или по молба на Комисията.

Член 30 1. Работната група трябва да:
(а) разглежда всеки един въпрос, отнасящ се до прилагането на националните мерки, приети съгласно тази Директива, с цел да съдейства за единното прилагане на тези мерки;
(б) дава на Комисията мнение за нивото на защита в Общността и в третите страни;
(в) съветва Комисията относно всяка една предложена промяна в тази Директива, относно всякакви допълнителни или специфични мерки, целящи да защитят правата и свободите на физическите лица, свързани с обработването на лични данни, и относно всички други предложени от Комисията мерки, засягащи тези права и свободи;
(г) изразява становище относно правилата за ръководство, приведени в съответствие с изискванията на Общността
2. Ако работната група открие, че между законовата уредба и практическото й прилагане от страните - членки възникват несъответствия, които биха довели до нарушаване правото на защита на лицата, отговарящи за обработката на лични данни в Комисията, трябва да информира Комисията своевременно.
3. Работната група може, по своя собствена инициатива, да дава препоръки по всички въпроси, отнасящи се до защитата на хората, отговарящи за обработката на лични данни в рамките на Общността.
4. Мненията и препоръките на Работната група трябва да бъдат изпращани своевременно на Комисията и на комитета, за който става дума в член 31.
5. Комисията е задължена да информира Работната група за действията, които предприема в отговор на нейните мнения и препоръки. Тя трябва също така да изготви доклад, който да бъде изпратен до Европейския парламент и до Съвета. Докладът трябва да бъде обявен публично.
6. Работната група трябва да изготви годишен отчет за ситуацията, отнасяща се до закрилата на физически лица, отговарящи за обработването на лични данни в Общността и в третите страни, който да бъде предаден в Комисията, Европейския парламент и Съвета. Отчетът трябва да бъде публично оповестен.