Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
ГЛАВА V - ПРАВИЛА ЗА РЪКОВОДСТВО

Член 27

1. Страните-членки и Комисията трябва да стимулират изработването на правила за ръководство, целящо да допринесе за правилното изпълнение на националните разпоредби, приети от страната-членка съгласно тази Директива, вземайки пред вид специфичните характеристики на различните сектори.
2. Страните-членки трябва да се погрижат профсъюзите и другите органи, представляващи категории контролиращи, които са изработили проект за национални правила на ръководство, или които имат намерението да поправят или разширят съществуващите национални правила за ръководство, да са в състояние да ги подчинят на мнението на националните власти.
3. Проектът за правила за ръководство на Общността, както и промените или разширенията към съществуващите правила на Общността, може да бъдат предоставени на работната група, за която се говори в чл. 29. Работната група трябва да определи дали проектите, които са й предоставени, са в съответствие с националните разпореждания, приети съгласно тази Директива. Ако е така, властите трябва да проучат вижданията на субекта или неговите представители. Комисията може да осигури необходимата гласност по отношение на правилата за ръководство, приети от работната група.