Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
ГЛАВА III - СЪДЕБНИ МЕРКИ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Член 22 Съдебни мерки
Без да се нарушава каквато и да е административна мярка, за която между другото може да се направят разпоредби пред надзорните органи, упоменати в член 28, преди да се отнесе до съдебните власти, страните-членки трябва да дадат право на всяко лице за съдебна мярка за всяко едно нарушение на неговите права, гарантирани му от националния закон, прилагащ се по отношение на обработването, за което става дума.

Член 23 Отговорност
1. Страните-членки трябва да осигурят условия на всяко едно лице, претърпяло щети следствие незаконни операции по обработването на данни или каквото и да е действие, несъвместимо с националните условия, приети съгласно тази Директива, да му бъде дадено правото да получи компенсация от страна на контролиращия за претърпяната щета.
2. Контролиращият може да бъде освободен, напълно или в частност, от тази отговорност, ако докаже, че не е отговорен за случая, предизвикал щетата.

Член 24 Санкции
Страните-членки трябва да приемат подходящи мерки, с които да са сигурни в пълното изпълнение на разпоредби на тази Директива, и в частност да утвърдят санкциите, които да се прилагат в случай на нарушаване на разпоредби, приети съгласно тази Директива.