ПРЕПОРЪКИ И РЕЗОЛЮЦИИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
Тук публикуваме текстовете на препоръки, резолюции и други документи, приети от органите на Съвета на Европа, които касаят регулацията в сферата на личните данни.

Тези документи задават насоките в политиката за защита на личната информация и неприкосновеност, които страните-членки са приели да следват в своето законодателство и практика в областта.

  • Препоръка No. R (87) 15 относно регулирането на използването на лични данни в полицейския сектор (текстът не е на разположение в електронен вариант)
  • Препоръка No. R (86) 1 относно защитата на личните данни използвани в сектора за сигурност (текстът не е на разположение в електронен вариант)
  • Препоръка No. R (85) 20 относно защитата на личните данни използвани за целите на директния маркетинг (текстът не е на разположение в електронен вариант)
  • Препоръка No. R (83) 10 относно защитата на личните данни използвани за целите на научните изследвания и статистиката (текстът не е на разположение в електронен вариант)
  • Резолюция (73) 22 относно защитата на личната неприкосновеност на лицата по отношение на електронните бази данни в частния сектор (текстът не е на разположение в електронен вариант)
  • Резолюция (74) 29 относно защитата на лицата по отношение на електронните бази данни в публичния сектор (текстът не е на разположение в електронен вариант)