Препоръка No. R (95) 4 относно защитата на персоналните данни в областта на далекосъобщителните услуги и по-специално телефонните услуги
 Съдържание
Приложение
Комитетът на министрите, съгласно условията на Член 15.Ь от Статута на Съвета на Европа,

Считайки, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единение на своите членове;
Информиран за все по-широкото използване на автоматична обработка на данни в областта на далекосъобщителните услуги, както и за ползата за потребителите от развитието на технологията, по-специално в областта на телефонните услуги;
Вземайки под внимание във връзка с това тенденцията към въвеждане на цифрови мрежи с предимствата, които те предлагат на потребителите на далекосъобщителни услуги;
Независимо от това, с убеждението, че технологичното развитие в областта на далекосъобщенията и по-специално на телефонните услуги, може да доведе до известни рискове за тайната на потребителя, както и възможно ограничаване на свободата му за комуникиране;
Отбелязвайки в тази връзка някои нови функционални възможности, по-специално в областта на телефонните услуги, например идентификация на повикващия, пренасочване на повикване, подвижни телефони, както и устройства за идентифициране на телефонни терористи и устройства за автоматично набиране;
Отбелязвайки също рисковете за тайната и свободата на комуникации, съпровождащи издаването на детайлизирани телефонни сметки;
Признавайки, че клаузите на Конвенцията за защита на личността в частта, касаеща Автоматичната обработка на персонални данни (Страсбург 1981 г.; ЕТ8 108) са валидни за дейностите по автоматичната обработка на информация от операторите на мрежи и други субекти, предоставящи телефонни услуги;
С убеждението, обаче, че е уместно общите клаузи на конвенцията да се прилагат по-диференцирано, за да бъдат адаптирани към събирането и обработката на персонални данни от операторите на мрежи и други субекти, предоставящи телефонни услуги;
Отбелязвайки, освен това, че новите достижения в далекосъобщителните услуги трябва да зачитат правото на личен живот и тайната на кореспонденцията, гарантирани от Член 8 на Европейската конвенция за човешките права;

Препоръчва на правителствата на страните членки:

  • в законодателството и практиката на своите страни да вземат предвид принципите, приложени към тази препоръка;
  • да сведат тази препоръка до вниманието на всички държавни органи, участващи в осъществяването на националната политика по отношение на защитата на данните или далекосъобщенията;
  • да направят всичко възможно клаузите на тази препоръка да бъдат сведени до знанието на операторите на мрежи, предложителите на далекосъобщителни услуги, доставчиците на оборудване и софтуер, организациите, използващи далекосъобщителни средства за пряк маркетинг, както и органите, представящи която и да е от горните организации, и организациите на потребителите;
  • да подкрепят изискванията на препоръката в различните международни органи, занимаващи се с далекосъобщения.