Препоръка No. R (2000) 7 относно правата на журналистите да не разкриват техните източници на информация
(Приета от Съвета на министрите на 8 март 2000 г. на 701-то заседание на заместник-министрите)

Съветът на министрите, съгласно условията на чл. 15.b на Устава за Съвета на Европа,

Като взема под внимание, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между неговите членове, за да се запазят и реализират наследените от тях общи идеали и принципи;

Като си припомня ангажимента на страните-членки към основното право на свобода на изказа, гарантирано от чл. 10 на Конвенцията за защита на човешките права и основни свободи;

Като потвърждава, че правото на свобода на изразяване и информация стои в основата на демократичното общество и е първостепенно условие за неговия напредък и за развитието на неговите граждани, както се споменава в Декларацията за свободата на изразяване и информация от 1982 г.

Като потвърждава нуждата демократичните общества да осигурят всички необходими механизми за стимулиране развитието на свободни, независими и плуралистични средства за масово осведомяване;
Като осъзнава, че свободното и не-възпрепятствано упражняване на журналистическата професия се охранява от правото на свободата на изказ и е основна предпоставка за реализиране на правото на обществото да бъде информирано относно обществено значимите въпроси;

Като изразява убеждението, че защитата на журналистическите източници на информация е необходимо условие за упражняване на журналистическата професия и свобода, както и за гарантиране свободата на средствата за масово осведомяване;

Като си припомня, че голям брой журналисти са изложили в своите кодекси за професионално поведение задължението си да не разкриват своите източници на информация, когато тази информацията е предоставена поверително;

Като си припомня, че защитата на журналистите и техните източници е залегнала в законодателствата на някои от страните-членки;

Като си припомня също така, че правото на журналистите да не разкриват своите източници на информация носи със себе си задължения и отговорности, както са посочени в чл. 10 на Конвенцията за защита на човешките права и основни свободи;

Като има предвид Резолюцията на Парламента на Европа от 1994 г. относно поверителността на журналистическите източници и правото на държавните служители да разкриват информация;

Като има предвид Резолюция No. 2 относно журналистическите свободи и човешките права от 4-та конференция на Европейските министри по въпросите на политиката за средствата за масово осведомяване, състояла се в Прага през месец декември 1994 г. и като си припомня Препоръка No. R (96) 4 относно защитата на журналистите в конфликтни и напрегнати ситуации,

Препоръчва на правителствата на страните-членки:

1. да приложат в своето вътрешно законодателство и практики приложените към тази препоръка принципи,
2. да осигурят широкото разпространение на тази препоръка и приложените към нея принципи, придружавани от превод, когато това е необходимо, и
3. да осигурят свеждането на тази препоръки до знанието на обществените власти, полицията и правосъдието, и също така да ги предоставят на журналистите, средствата за масово осведомяване и техните професионални организации.