Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Раздел VII - Заключителни разпоредби

Член 22 - Влизане в сила 

 1. Тази конвенция е открита за подписване от държавите - членки на Съвета на Европа. Тя подлежи на ратифициране, приемане или одобрение. Актовете за ратификация, приемане или одобрение се депозират при Генералния секретар на Съвета на Европа.
 2. Тази конвенция влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на тримесечен срок от датата, на която пет държави - членки на Съвета на Европа, са изразили съгласието си за обвързване с конвенцията в съответствие с разпоредбите на предходната алинея.
 3. По отношение на всяка държава членка, която впоследствие изрази съгласието си да бъде обвързана с конвенцията, последната влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на тримесечен срок от датата на депозиране на акта за ратификация, приемане или одобрение.

Член 23 - Присъединяване на държави, които не са членове на Съвета на Европа 

 1. След влизането в сила на тази конвенция Комитетът на министрите на Съвета на Европа може да покани всяка държава, която не е член на Съвета на Европа, да се присъедини към тази конвенция чрез решение, взето с предвиденото в чл. 20,буква "d" от Устава на Съвета на Европа мнозинство, и чрез единодушно гласуване на представителите на договарящите страни, имащи право да заседават в комитета.
 2. По отношение на всяка присъединяваща се държава конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на тримесечен срок от датата на депозиране на акта за присъединяване при Генералния секретар на Съвета на Европа.

Член 24 - Териториални разпоредби

 1. При подписването или депозирането на акт за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване всяка държава може да посочи територията или териториите, по отношение на които конвенцията се прилага.
 2. Всяка държава може на по-късна дата чрез декларация до Генералния секретар на Съвета на Европа да разшири приложението на тази конвенция спрямо всяка друга територия, посочена в декларацията. По отношение на тази територия конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на тримесечен срок от датата на получаване на тази декларация от Генералния секретар.
 3. Всяка декларация относно дадена територия, направена съгласно предходните две алинеи, може да бъде оттеглена чрез уведомление до Генералния секретар. Оттеглянето влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на шестмесечен срок от датата на получаване на уведомлението от Генералния секретар.

Член 25 - Резерви 

Не се допуска изразяването на резерви по разпоредбите на тази конвенция.

Член 26 - Денонсиране

 1. Всяка страна може да денонсира тази конвенция по всяко време чрез уведомление до Генералния секретар на Съвета на Европа.
 2. Денонсирането влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на шестмесечен срок от датата на получаване на уведомлението от Генералния секретар.

Член 27 - Уведомления

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите - членки на Съвета на Европа, и всяка държава, която се е присъединила към конвенцията, относно:

 1. всяко подписване;
 2. депозирането на всеки акт за ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване;
 3. всяка дата на влизане в сила на тази конвенция съгласно чл. 22, 23 и 24;
 4. всеки друг акт, уведомление или съобщение, свързани с тази конвенция.

В уверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха тази конвенция.

Съставена в Страсбург на 28 януари 1981 г. на френски и английски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който се депозира в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа изпраща заверено копие от него на всяка държава - членка на Съвета на Европа, и на всяка държава, поканена да се присъедини към тази конвенция.