Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Раздел VI - Изменения и допълнения

Член 21 - Изменения и допълнения

  1. Изменения и допълнения на тази конвенция могат да се предлагат от всяка от страните, от Комитета на министрите на Съвета на Европа или от Консултативния комитет.
  2. Генералният секретар на Съвета на Европа съобщава всяко предложение за изменение на държавите - членки на Съвета на Европа, и на всяка държава, която не членува в Съвета на Европа, но се е присъединила или е поканена да се присъедини към тази конвенция, в съответствие с разпоредбите на чл. 23.
  3. Наред с това всяко предложение за изменение и допълнение от дадена страна или от Комитета на министрите се съобщава на Консултативния комитет, който представя становището си по предложеното изменение и допълнение пред Комитета на министрите.
  4. Комитетът на министрите разглежда предложеното изменение и допълнение, както и всяко представено от Консултативния комитет становище по него и може да одобри изменението и допълнението.
  5. Текстът на всяко изменение и допълнение, одобрено от Комитета на министрите в съответствие с алинея 4 на този член, се изпраща на страните за приемане.
  6. Всяко изменение и допълнение, одобрено в съответствие с алинея 4 на този член, влиза в сила на тридесетия ден, след като всички страни са уведомили Генералния секретар за приемането му.