Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Раздел IV - Взаимна помощ

Член 13 - Сътрудничество между страните

 1. Страните се споразумяват да си оказват взаимна помощ с цел прилагане на конвенцията.
 2. За тази цел:
  1. всяка страна назначава един или повече органи, чиито имена и адреси тя съобщава на Генералния секретар на Съвета на Европа;
  2. всяка страна, назначила повече от един орган, уточнява в съобщението си по предходната буква компетентността на всеки орган.
 3. По искане на орган, назначен от друга страна, органът, назначен от дадена страна:
  1. предоставя информация за своето законодателство и административна практика в областта на защитата на данните;
  2. предприема в съответствие с вътрешното си право и единствено с цел защита на личния живот всички подходящи мерки за предоставяне на фактическа информация относно извършваната на нейна територия конкретна автоматизирана обработка, но не и на личните данни, които се обработват.

Член 14 - Помощ за заинтересованите лица, пребиваващи в чужбина

 1. Всяка страна е длъжна да съдейства на всяко лице, което пребивава в чужбина, да упражни правата, предоставени от вътрешното й право, чрез които се въвеждат в действие принципите, залегнали в чл. 8 на тази конвенция.
 2. При пребиваване на такова лице на територията на друга страна то получава възможност да отправи молбата си чрез орган, назначен от тази страна.
 3. Молбата за помощ съдържа всички необходими реквизити относно, inter alia :
  1. име, адрес и други релевантни данни, идентифициращи лицето, което отправя молбата;
  2. автоматизирания регистър с лични данни, за който се отнася молбата, или за неговия администратор;
  3. целта на молбата.

Член 15 - Гаранции във връзка със съдействието, оказвано от назначените органи

 1. Назначен от дадена страна орган, получил информация от назначен от друга страна орган, която придружава молба за съдействие или е в отговор на негова собствена молба за съдействие, не може да използва тази информация за цели, различни от посочените в молбата.
 2. Всяка страна следи за това, лицата, принадлежащи към или действащи от името на назначения орган, да бъдат обвързани със съответни задължения за секретност или поверителност по отношение на тази информация.
 3. Назначеният орган никога не може да отправи по своя инициатива и без изричното съгласие на заинтересованото лице молба за съдействие съгласно чл. 14, алинея 2 от името на заинтересованото лице, пребиваващо в чужбина.

Член 16 - Отхвърляне на искания за съдействие

Назначеният орган, до който е отправено искане за съдействие по чл. 13 или 14 на тази конвенция, не може да откаже да го уважи освен в случаите, когато:

 1. молбата е несъвместима с правомощията на назначения орган в областта на защитата на данните, който е компетентен да отговори;
 2. молбата е несъвместима с разпоредбите на тази конвенция;
 3. удовлетворяването на молбата би било несъвместимо със суверенитета, сигурността или обществения ред на страната, назначила органа, или с правата и основните свободи на лицата, намиращи се под юрисдикцията на тази страна.

Член 17 - Разходи и процедури за съдействие

 1. Взаимната помощ, която страните си оказват по чл. 13, както и помощта, която оказват на заинтересовани лица в чужбина по чл. 14, не води до заплащане на разходи или такси освен за възнаграждение на експерти и преводачи. Последните разходи или такси се поемат от страната, назначила органа, който е отправил молбата за съдействие.
 2. На заинтересованото лице не може да се налага заплащането на други разходи или такси във връзка със стъпки, предприети от негово име на територията на друга страна, освен законно дължимите от пребиваващите в тази страна лица.
 3. Други подробности относно помощта, свързани по-конкретно с използваните форми, процедури и езици, се уреждат пряко между заинтересованите страни.