Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Раздел III - Трансгранични информацонни потоци

Член 12 - Трансгранични потоци лични данни и вътрешно право

  1. Следните разпоредби се прилагат при предаване през националните граници на какъвто и да е носител на лични данни, предмет на автоматизирана обработка, или такива, събирани за автоматизирана обработка.
  2. Никоя страна не може единствено с цел защита на личния живот да забрани или да изисква специално разрешение за трансграничните потоци от лични данни, които преминават на територията на друга страна.
  3. Въпреки това всяка страна има право да отмени разпоредбите на алинея 2:
    1. доколкото нейното законодателство съдържа специални разпоредби за определени категории лични данни или автоматизирани регистри с лични данни поради естеството на тези данни или регистри, освен ако правните разпоредби на другата страна предоставят равностойна защита;
    2. когато предаването се извършва от нейната територия на територията на държава, която не е страна по тази конвенция, през територията на друга страна по конвенцията, за да се предотврати използването на това предаване за заобикаляне на законите на страната, посочена в началото.