Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Раздел II - Основни принципи на защитата на данни

Член 4 - Задължения на страните

 1. Всяка страна предприема необходимите мерки във вътрешното си право, за да въведе в действие основните принципи за защита на данните, залегнали в тази глава.
 2. Тези мерки се предприемат най-късно при влизане в сила на конвенцията за тази страна.

Член 5 - Качество на данните

Личните данни, подложени на автоматизирана обработка:

 1. се получават и обработват добросъвестно и законосъобразно;
 2. се запаметяват за точно определени и правомерни цели и не се използват по начин, несъвместим с тези цели;
 3. са съответстващи, релевантни и ненадминаващи мярката, предвид целите, за които са събрани;
 4. са точни и при необходимост актуализирани;
 5. се запазват във вид, позволяващ идентифицирането на заинтересованите лица за период не по-дълъг от необходимия за целта, за която са запаметени.

Член 6 - Специални категории данни

Личните данни, които разкриват расов произход, политически възгледи, религиозни или други убеждения, както и личните данни относно здравето или сексуалния живот не могат да се обработват автоматизирано, освен ако вътрешното право гарантира подходяща защита. Същото важи за личните данни, свързани с осъдителни присъди.

Член 7 - Сигурност на данните

Трябва да бъдат взети подходящи мерки за сигурност с цел защита на личните данни, запаметени в автоматизирани регистри, срещу случайно или непозволено унищожаване или случайна загуба, както и срещу непозволен достъп, изменение или разпространение.

Член 8 - Допълнителни гаранции за заинтересованото лице

На всяко лице се дава възможност:

 1. да установи съществуването на автоматизиран регистър с лични данни, неговите основни цели, както и самоличността и обичайното местожителство или основното място на дейност на администратора на регистъра;
 2. да получава, през разумни интервали и без прекомерно забавяне или разходи, потвърждение за наличието или отсъствието на лични данни за него, запаметени в автоматизиран регистър с данни, както и тези данни да му бъдат съобщавани в достъпна форма;
 3. да получава, според случая, поправяне или изтриване на такива данни, ако те са били обработени в нарушение на разпоредбите на вътрешното право, с които се въвеждат в действие основните принципи, залегнали в чл. 5 и 6 на тази конвенция;
 4. да получи компенсация в случай, че молбата за информация или съответно за съобщаване, поправка или заличаване по букви "b" и "с" на този член не бъде уважена.

Член 9 - Изключения и ограничения

 1. Не се допуска изключение от разпоредбите на чл. 5,  6 и 8 на тази конвенция освен в границите, определени в този член.
 2. Дерогиране на разпоредбите на чл. 5,  6 и 8 на тази конвенция се разрешава, когато то е залегнало в правото на страната и представлява необходима мярка в демократичното общество в интерес на:
  1. защитата на държавната сигурност, обществената безопасност, паричните интереси на държавата или борбата с престъпленията;
  2. защитата на заинтересованото лице или правата и свободите на другите.
  3. Упражняването на правата, посочени в чл. 8, букви "b", "с" и "d", може да бъде ограничено от закона по отношение на автоматизирани регистри с лични данни, използвани за статистически или научноизследователски цели, когато очевидно не съществува риск от накърняване на личния живот на заинтересованото лице.

Член 10 - Санкции и компенсации

Всяка страна се задължава да установи съответстващи санкции и компенсации при нарушаване на разпоредбите на вътрешното право, с които се въвеждат в действие принципите за защита на данните, залегнали в тази глава.

Член 11 - Разширена защита

Никоя от разпоредбите на тази глава не може да се тълкува като ограничаваща или по друг начин засягаща възможността на дадена страна да предостави на заинтересованото лице по-широка защита от залегналата в тази конвенция.