Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Раздел І. Общи разпоредби

Член 1. Предмет и цел

Целта на тази Конвенция е осигуряването, на територията на всяка Страна, за всеки индивид, независимо от националност и местоживеене, опазването на правата му и основните му свободи и, по-специално, правото му на личен живот, по отношение на автоматизираната обработка на лични данни за него ("защита на данните”).

Член 2. Определения

а) "лични данни" означава всяка информация относно определен или определим индивид ("заинтересовано лице");
b) "информационен файл" означава всеки набор от информация, подлежащ на автоматизирана обработка;
с) "автоматизирана обработка" включва следните операции, извършени изцяло или частично чрез машини: регистриране на данни, извършване на логически и/или аритметични операции по отношение на тези данни, тяхното изменение, изтриване, извадки или разпространение;
d) "контрольор на файл" означава физически или правен субект, държавен орган, агенция или друг орган, компетентен съгласно вътрешното право да решава целта на информационния файл, категориите лични данни, които могат да бъдат събирани и операциите, на които могат да бъдат подлагани те.

Член 3. Обхват

1. Страните се задължават да прилагат тази Конвенция при лични информационни файлове и автоматизирана обработка на лични данни в обществения и частния сектор.

2. При подписване или при депозиране на документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване, или във всеки следващ момент, всяка държава може да уведоми, чрез декларация до Генералния секретар на Съвета на Европа:

а) че тя няма да прилага Конвенцията за дадени категории компютърни информационни файлове, чиито списък прилага. Въпреки това, в този списък тя не включва категориите информационни файлове, предмет на защитни разпоредби съгласно вътрешното й право. Впоследствие тя трябва да допълни този списък с нова декларация, когато допълнителни категории лични информационни файлове бъдат защитени съгласно вътрешното й право;
b) че тя ще прилага Конвенцията също при информация за групи лица, асоциации, фондации, компании, корпорации и други органи, съставени пряко или непряко от индивиди, които са или не са правен субект;
с) че тя ще прилага Конвенцията също по отношение на картотеки с лични данни, които не са обект на автоматизирана обработка.

3. Всяка държава, разширила обсега на действие на тази Конвенция чрез някоя от посочените в горните под-точки на т.2 b) или с) декларации, може да уведоми в посочената декларация, че това разширяване ще се прилага само за определени категории лични информационни файлове, чиито списък се прилага.

4. Всяка Страна, изключила определени категории лични информационни файлове чрез декларация, посочена в горната под-точка 2 а), не може да иска прилагането на Конвенцията за тези категории от Страна, която не ги е изключила.

5. Също така, Страна, която не е направила едното или другото разширяване, посочени в горните под-точки 2 b) и с), не може да иска прилагане на Конвенцията по тези точки от Страна, направила това разширяване.

6. Декларациите, посочени в горната точка 2, влизат в сила от момента на влизане в сила на Конвенцията по отношение на държавата, която ги е направила, при подписването или при депозирането на документа й за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване, или три месеца след получаването им при Генералния секретар на Съвета на Европа, ако те са изпратени след това. Тези декларации могат да бъдат оттеглени, изцяло или частично, чрез уведомление до Генералния секретар на Съвета на Европа. Това оттегляне влиза в сила три месеца след дата на получаване на уведомлението.