Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Преамбюл

(Ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 29.05.2002 г. - ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г. Издадена от Министерството на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., в сила от 1.01.2003 г.)

Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този документ,

Смятайки, че целта на Съвета на Европа е постигането на по-голямо единство между членовете му, основано по-специално на спазването на правото на закона, както и на човешките права и основните свободи;

Смятайки, че е желателно разширяването на опазването на правата на всеки, на основните свободи и, по-специално, правото на защита на частния живот, като се има предвид увеличаващия се поток през границите на лични данни, предмет на автоматизирана обработка;

Потвърждавайки в същото време загрижеността си за свободата на информацията, независимо от границите;

Признавайки необходимостта от съчетаване на основните ценности на опазването на частния живот и свободния поток от информация между народите,

Се споразумяха за следното: