Процедура за достъп до лични данни
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. Осъществяването на правото на достъп до лични данни не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на друго физическо лице, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.