Акцентите в Мониторинговия доклад
20-12-2005

Из Мониторинговия доклад на Европейската комисия за България относно готовността й да се присъедини към ЕС*


Из глава 3: Свободно предоставяне на услуги

...България все още се нуждае напълно да приведе в съответствие законодателството си за защитата на личните данни и за свободното движение на такива данни. (Виж Глава 24 – Правосъдие и вътрешни работи). Настоящото законодателство се нуждае от преразглеждане. Необходими са сериозни усилия от страна на Комисията за защита на личните данни, за да бъде ефективно запълнен капацитета й от гледна точка на човешки ресурси и да бъдат предприети подходящи мерки за разпределяне на предоставените й средства по такъв начин, че тя да стане напълно действаща. Комисията следва да пристъпи към надлежно концентриране върху ключовите задачи, които са най-необходими за момента като насоките за администратори на лични данни, инспекции и дейности за повишаване на обществената осведоменост. Прекомерни разходи освен свързаните с ключовите й задачи, както и установяването на регионални офиси следва да бъдат избегнати...

Заключение
...Особени усилия са необходими също така и по отношение на личните данни, където законодателството следва да бъде приведено в съответствие със стандартите на ЕС. Комисията за защита на личните данни следва незабавно да установи подходяща административна практика и ефективно да изпълни ключовите си задачи.


Из глава 24: Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи

...В областта на защитата на данни, България ратифицира Конвенция 108 на Съвета на Европа и има законодателство, обхващащо защитата на данни в правоприлагащите органи. Въпреки това, тази част от достиженията на правото на ЕС изисква ефективен контролен механизъм в съответствие с acquis по Глава 3 (вж. също Глава 3 – Свободно предоставяне на услуги). Въпреки това, съществува риск България да бъде неподготвена да въведе достиженията на правото на ЕС относно защита на данните, тъй като административният капацитет на Комисията за защита на личните данни е все още слаб. Тя следва да има ефективен персонал и е необходимо да се предоставят ресурси на нейно разположение по такъв начин, че тя да стане напълно действаща и да изпълнява своите функции по тази глава чрез подобаващо концентриране върху съществените задачи, най-необходими в този момент...

Заключение
...Допълнителни усилия също са необходими за пълното привеждане в съответствие на Закона за защита на личните данни с достиженията на правото на ЕС, и за осигуряване на ефективното функциониране на Комисията за защита на личните данни. Относно защита на личните данни (вж. Глава 3- Свободно предоставяне на услуги) се изискват допълнителни усилия за точното изпълнение на законодателството; Комисията за защита на личните данни трябва да установи стабилна административна практика и да изпълнява ефективно своите съществени задачи, за да гарантира, че България ще бъде готова да изпълни достиженията на правото на ЕС в тази област до присъединяването.

 

--------------------------------------------------------------------------------

* Пълният текст на доклада можете да намерите на сайта на българското правителство.