Комисия за защита на личните данни
Офис на Комисията
София 1431, бул. "Иван Евстатиев Гешов" №15,
Дирекция   „Правна и международна дейност”
Отдел„Правни становища и международно сътрудничество”
тел. 02/ 91-53-531

Дирекция   „Правни производства и надзор”
Отдел „Правни производства и процесуално представителство”
тел. 02/ 91-53-535

Център за информация и контакти, свързани с регистрацията на администратори на лични данни
тел. (02)  91-53-518

Деловодство
тел. 02/ 91-53-515, 91-53-519
факс 02/ 91-53-525

Приемна
9:30 - 12:30 и 13:00 - 17:00

Email: 

Комисията за защита на личните данни
е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.

Състав на Комисията за защита на личните данни
Комисията за защита на личните данни е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. Членовете на Комисията и председателят й се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок 5 години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.

с решение на Народното събрание от 19 декември 2007 г. е избран нов състав на Комисията за защита на личните данни.
Председател: Венета Любенова Шопова
 
Членове:
  1. Красимир Любенов Димитров
  2. Валентин Вълчев Енев
  3. Мария Георгиева Матева
  4. Веселин Ценов Целков

Комисията осъществява своята дейност въз основа на приетия Правилник

Правомощия на Комисията за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни:

1. aнализира и осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни;
2. води регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни;
3. вписва или отказва вписване в Регистъра за администраторите на лични данни;
4. извършва проверки на администраторите на лични данни във връзка с дейността си по т. 1;
5. изразява становища и дава разрешения в предвидените в този закон случаи;
6. издава задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни;
7. след предварително уведомяване налага временна забрана за обработването на лични данни, с които се нарушават нормите за защита на личните данни;
8. издава актове за установяване на административни нарушения;
9. разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон;
10. участва в подготовката и задължително дава становища по проекти на закони и подзаконови нормативни актове в областта на защитата на личните данни;
11. извършва проверки по изпълнението на Закона за защита на личните данни;
12. в случаите, когато са нарушени права на физическо лице по Закона за защита на личните данни, сезира съответния съд;
13. дава разрешение за предоставяне на лични данни от администратор на чуждестранни физически и юридически лица или на чужди държавни органи.
14.осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни.

Решения на Комисията за защита на личните данни

 Годишен отчет 2006 за дейността на КЗЛД

 

 Годишен отчет 2005 за дейността на КЗЛД 

Годишен отчет 2003 за дейността на КЗЛД