Закон
Съвет на Европа
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Закон за защита на личните данни (предишна версия)
Глава втора: Комисия за защита на личните данни

 

Чл. 6. (1) Комисията за защита на личните данни, наричана по-нататък "комисията", е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон.

(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

Чл. 7. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и 4 членове.

(2) Членовете на комисията и председателят й се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок 5 години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат. В решението се определя и размерът на тяхното възнаграждение.

(3) Председателят и членовете на комисията осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.

(4) Комисията до 31 януари всяка година представя годишен отчет за своята дейност пред Народното събрание и пред Министерския съвет.

Чл. 8. (1) За членове на комисията могат да бъдат избирани български граждани, които:

 1. имат висше образование по информатика, по право или са магистри по информационни технологии;
 2. имат трудов стаж по специалността си не по-малко от 10 години;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;
(2) Членове на комисията не могат:
 1. да бъдат лица, които са еднолични търговци, управители/прокуристи или членове на управителни или на контролни органи на търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел;
 2. да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска дейност.
 

(3) За председател на комисията се избира правоспособен юрист, който отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.

 

(4) Мандатът на председателя или член на комисията се прекратява предсрочно:

 1. при смърт или поставяне под запрещение;
 2. по решение на Народното събрание, когато:
  а) е подал молба за освобождаване;
  б) е извършил грубо нарушение на този закон;
  в) е извършил умишлено престъпление от общ характер, за което има влязла в сила присъда;
  г) е налице невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-дълъг от шест месеца.
 

(5) В случаите по ал. 3 Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере нов член за срок до края на първоначалния мандат на комисията.

 

(6) Времето, през което лицето е работило като председател или член на комисията, се признава и за служебен стаж по Закона за държавния служител.

 

Чл. 9. (1) Комисията е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация.

 

(2) Комисията урежда в правилник своята дейност и дейността на администрацията си и го обнародва в "Държавен вестник".

 

(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от общия брой на членовете й.

 

(4) Заседанията на комисията са открити. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.

 

Чл. 10. (1) Комисията:

 
 1. анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни;
 2. води регистър на администраторите на лични данни;
 3. извършва проверки на администраторите на лични данни във връзка с дейността си по т. 1;
 4. изразява становища и дава разрешения в предвидените в този закон случаи;
 5. издава задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни;
 6. след предварително уведомяване налага временна забрана за обработването на лични данни, с които се нарушават нормите за защита на личните данни;
 7. разглежда жалби срещу администраторите във връзка с отказан достъп на физически лица до техните лични данни, както и жалби на други администратори или на трети лица във връзка с правата им по този закон;
 8. участва в подготовката на нормативни актове, свързани със защитата на личните данни.(2) Редът за водене на регистъра по чл. 14, за уведомяване на комисията за даване на разрешения и изразяване на становища, за разглеждане на жалбите, както и за издаване на задължителните предписания и налагането на временни забрани за обработване на лични данни, се определя в правилника по чл. 9, ал. 2.
 

(3) Комисията издава бюлетин, в който публикува информация за своята дейност и за взетите решения.

 

Чл. 11. Председателят на комисията:

 
 1. организира и ръководи дейността на комисията съобразно закона и решенията на комисията и отговаря за изпълнението на задълженията й;
 2. представлява комисията пред трети лица;
 3. назначава и освобождава държавните служители и сключва и прекратява трудовите договори на служителите по трудови правоотношения от администрацията на комисията.
 

Чл. 12. (1) Председателят и членовете на комисията или упълномощени от нея лица от администрацията й извършват проверки по изпълнението на този закон.

 

(2) Администраторът на лични данни е длъжен да осигури достъп на лицата по ал. 1 до водените от него регистри и да не препятства контрола върху процеса по обработване на лични данни.

 

(3) Комисията извършва проверка по молба на заинтересувани лица, както и по своя инициатива, въз основа на приет от нея месечен план за контролната дейност.

 

(4) Когато в резултат на проверката се установи нарушение, комисията издава задължително предписание за отстраняването му в определен от нея срок.

 

(5) При неизпълнение на предписанието по ал. 4 се съставя акт за нарушение.

 

(6) В случаите, когато са нарушени права на физическо лице по този закон, комисията сезира съответния съд по чл. 39, ал. 3.

 

 

 

Чл. 13. (1) Председателят и членовете на комисията са длъжни да не разгласят информацията, представляваща служебна тайна за администраторите на лични данни, която им е станала известна при осъществяване на тяхната дейност, до три години след изтичането от мандата.

 

(2) Задължението по ал. 1 се отнася и за служителите от администрацията на комисията в срок три години след прекратяването на трудовото или служебното правоотношение.

 

(3) При постъпване на работа членовете на комисията и служителите от нейната администрация подават декларация за задълженията по ал. 1 и 2.

 

 

 

Чл. 14. (1) Комисията води регистър за администраторите на лични данни и за водените от тях регистри.

 

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват администраторите на лични данни и видът на личните данни, законовото основание, целите и начинът за тяхното обработване, изискването на съгласие на физическото лице, както и актът, в който е определен редът за водене на регистъра с лични данни.

 

(3) Регистърът по ал. 1 е публичен. За предоставянето на информация от него се заплаща такса, определена от Министерския съвет.

 

(4) Комисията издава удостоверение на вписаните в регистъра администратори на лични данни.

 

 

 

Чл. 15. (1) Всяко лице, което иска да обработва лични данни и да създаде регистър за тях, уведомява предварително комисията, като подава за това заявление и документи по образец, утвърден от комисията.

 

(2) В случаите по чл. 3, ал. 3 държавният орган, който е определен за администратор на лични данни, уведомява комисията в 10-дневен срок след създаването му.

 

(3) Всеки администратор на лични данни уведомява комисията и преди предприемането на каквато и да е операция по цялостното или частичното автоматично обработване на събраните лични данни, различно от заявеното, както и при прехвърлянето на лични данни към друг администратор или към трето лице.

 

(4) В случаите по ал. 3 комисията може да вземе решение за предварителна проверка на администратора или да даде задължителни предписания с оглед защита на обработваните или прехвърлените лични данни.

 

 

 

Чл. 16. (1) Комисията може да извърши предварителна проверка в 7-дневен срок от уведомяването и да даде предварителни предписания относно условията за обработване на личните данни и водене на регистър от лицето по чл. 15, ал. 1 и за гарантиране спазването на този закон.

 

(2) Комисията не извършва предварителна проверка при водене на регистри:

 
 1. с лични данни за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение за администратора на лични данни;
 2. за статистически или научни цели;
 3. предвидени в нормативен акт, които са публични.
 

(3) В 14-дневен срок от уведомяването комисията взема решение:

 
 1. да регистрира лицето по ал. 1 като администратор на лични данни и да впише в своя регистър данните по чл. 14, ал. 2, ако са изпълнени изискванията на този закон за събиране и обработване на лични данни;
 2. за отказ за регистриране, който се мотивира на основание по този закон. (4) Отказът на комисията за регистриране на лицата по чл. 15 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.
За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи