Закон
Съвет на Европа
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Закон за защита на личните данни (предишна версия)
Глава първа: Общи положения

Обн., ДВ бр. 1 от 4.01.2002., в сила от 1.01.2002 г.
 

Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на физическите лица при обработването на лични данни, както и достъпа до тези данни.

(2) Целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни и се регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива данни.

(3) Този закон не се прилага за обработването на лични данни от физическо лице, което не е администратор, на лични данни във връзка с лични интереси и за лично ползване.

(4) В специални закони може да се уредят обработването и достъпът до лични данни за целите на отбраната, националната сигурност и обществения ред, както и за функционирането на органите на изпълнителната и съдебната власт при прилагането на наказателното право.

Чл. 2. (1) Лични данни са информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

(2) Разпоредбите на този закон се прилагат и по отношение на личните данни за физическите лица, свързани с участието им в граждански дружества или в органите за управление, контрол и надзор на юридическите лица, както и при изпълняването на функции на държавни органи.

Чл. 3. (1) Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита при спазване изискванията на този закон.

(2) Администраторът на лични данни обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните.

(3) Държавните органи обработват лични данни в случаите, определени със закон.

Чл. 4. (1) Личните данни се поддържат в регистри за лични данни.

(2) Личните данни, обработвани от държавните органи, са служебна информация.

Чл. 5. Акт на държавен орган или на орган на местното самоуправление, който има правни последици за определено лице и съдържа оценка на неговото поведение, не може да се основава единствено на автоматизирана обработка на лични данни.

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи