Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Закон
Закон за защита на личните данни (предишна версия)
Хронограма
Закон за защита на личните данни (изменен 23.12.2005)
Законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни, приет от МС на 7 април 2005
Закон за защита на личните данни (изменен 10.11.2006)
Комисия
Комисия за защита на личните данни
ОФИС НА КОМИСИЯТА София 1431, бул. "Иван Евстатиев Гешов" №15, Дирекция „Правна и международна дейност” Отдел„Правни становища и международно сътрудничество” тел. 02/ 91-53-531 Дирекция „Правни производства и надзор” Отдел „Правни производства и процесуално представителство” тел. 02/ 91-53-535 Център за информация и контакти, свързани с регистрацията на администратори на лични данни тел. (02) 91-53-518 Деловодство тел. 02/ 91-53-515, 91-53-519 факс 02...
Правилник за дейността на КЗЛД и на нейната администрация
Обн. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г. Чл. 1. С този правилник се уреждат: 1. дейността на Комисията за защита на личните данни, наричана по-нататък "комисията"; 2. структурата, функциите и редът на дейност на нейната администрация. Чл. 2. (1) Комисията е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, к...
Администратори
Администратор на лични данни
Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавна власт или на местно самоуправление, който обработва лични данни, като: *видът на обработваните данни, целите и средствата за обработване са определени със закон, или *той сам определя вида на обработваните лични данни, целите и средствата за тяхното обработване. Качеството "администратор на лични данни" се придобива не от момент на регистрация, а от момента, в който лицето започне да обработва лични данни. Законът ц...
Наредба за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
Чл. 1. /1/ Тази наредба определя минималното ниво на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и допустимия вид защита. /2/ Мерките по ал.1 включват следните средства за защита на личните данни: 1. програмно-апаратни; 2. физически; 3. организационни; 4. нормативни. Чл. 2. Наредбата има за цел да осигури адекватно ниво на защита на личните данни в поддържаните регистри с лични данни, чрез осигуряване на минимално необходимите технически и организационни средства и мерки....
Процедури
Процедура за достъп до лични данни
Процедура за регистрация като администратор на лични данни
Съвет на Европа
Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Допълнителен протокол към Конвенция 108
Изменения на Конвенция 108 даващи възможност на Европейската общност да се присъедини към конвенцията
ПРЕПОРЪКИ И РЕЗОЛЮЦИИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

      12  

Регулация
Закон
Комисия
Администратори
Процедури
Законодателството в Европа
• Съвет на Европа
• Европейски съюз
Личните данни по света