Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Резултати от анкетата

Благодарим на всички, които се включиха в нашата анкета по инициативата “Бизнесът и личните данни - Конкуренция, саморегулация и защита на личните данни”.

Анкетата беше насочена преди всичко към представители от 5 бизнес отрасъла – банкова дейност, агенции за недвижими имоти, човешки ресурси, счетоводство и хотелиерство. Инициативата обаче бе отворена и към представители на други отрасли, заинтересовани от по-доброто гарантиране на обработката на лични данни в техния бранш.

Основните проблеми във връзка с обработката на лични данни в 5-те отрасъла, които бяха посочени в анкетата, са следните:


1) банкова дейност – свръхзащита на данните от страна на клиентите – те отказват да се идентифицират с лична карта и с това създават потенциален риск от неправомерно теглене от собствените им сметки; има необходимост от по-ясно залаган в законите на изискването за представяне на документ за самоличност от страна на клиента на банката;
2) агенции за недвижими имоти – основният проблем се посочва получаването на лични данни за клиентите, за да може да се установи собствеността върху имота, като същевременно трябва да се предотвратява обмена на данните между двете страни, между които се посредничи, тъй като от това зависи получаването на възнаграждение за труд на агенцията; задължението за запазване поверителността на страните пречи също да се разбере действителната информация за състоянието на пазари и равнището на цените, на които се извършват реални сделки, също така проблем е и неконтролираното разпространение на копия от документи с лични данни;
3) човешки ресурси – сред затрудненията са посочени запазването на конфиденциалността на личните данни между членовете на екипите и техните началници, тъй като има нежелание на служителите да разкриват мнението си по отношение на работата от страх то да достигне до ръководството; също така факта, че много кандидати за работа посочват повече данни от необходимото в техните автобиографии, недостатъчната сигурност на технологията, която обработва данните, от външен неоторизиран достъп;
4) счетоводство – основното затруднение се посочва различните изисквания на държавните институции за предоставяне на лични данни на клиентите;
5) хотелиерство – затрудненията са свързани с изискването за регистрация на туристи в хотелите, както и изискването тази информация да се предоставя при регистрация в български и чуждестранни резервационно-информационни системи.

На въпроса дали има случаи, в които се стига до неравностойно положение на компаниите от бранша, поради това че едни се стремят да гарантират личните данни на клиентите си, а други пренебрегват това задължение, мнозинството от представителите на браншовете (67 %) смятат, че такива случаи има. Заедно с това обаче прави впечатление, че въпреки преобладаващо утвърдителния отговор на този въпрос, анкетираните не проявяват особено голямо доверие в саморегулацията като ефективен механизъм, който би могъл да реши много от тези и подобни проблеми в съответния бранш – почти равен е процента на тези, които считат, че единните правила в дадения бранш могат да подпомогнат решаването на тези проблеми (53 %) и тези, които нямат доверие в тези инструменти (47 %). На въпроса да опишат предприети инициативи за съвместни действия за решаване на конкретни проблеми в съответния бранш, мнозинството (60 %) отговарят, че не са им известни такива инициативи, или дори да има такива, те не са стигнали до тях. 20 % въобще не са дали отговор на този въпрос и само останалите 20 % дават положителен отговор на въпроса и посочват такива инициативи. Резултатите са илюстрирани на следната графика:

[Натиснете върху картинката за по-голям размер]

Съотношението между положителните/ отрицателните отговори за наличие на случаи на неравностойно положение на компаниите поради неправомерна обработка на лични данни, и положителното/ отрицателното мнение за саморегулацията като ефективна мярка за защита на тези данни, също представлява интерес. Прави впечатление, че мнозинството от попълнилите анкетата (40 %) считат, че макар да има случаи на неравностойно положение в бранша им, не гласуват доверие на единните правила за обработка на данни в бранша. Наравно са гласовете на тези, които макар и да посочват, че няма случаи на неравностойно положение, гласуват доверие на саморегулацията (27 %), и тези, които посочват, че има такива случаи и същевременно имат доверие на саморегулацията като механизъм за решаване на проблеми (27 %).

  [Натиснете върху картинката за по-голям размер]


Съотношението пък между положителното/отрицателното мнение за саморегулацията, и познаване на предприети съвместни инициативи за решаване на специфични проблеми в бранша показва, че най-много са лицата, които имат отрицателно мнение за саморегулацията и същевременно не познават случаи на съвместни инициативи за решаване на проблеми в бранша (42 %). След това следват мненията на лицата, които имат положително отношение към саморегулацията, но не знаят за такива инициативи (33 %), следвани от тези, които също са положителни към саморегулацията и посочват случаи на успешни съвместни инициативи (25 %). Няма нито едно лице, което да има отрицателно отношение към саморегулацията, а да посочва успешни примери за такива инициативи.

[Натиснете върху картинката за по-голям размер]

Изводи: В изследваните браншове съществуват специфични проблеми по повод обработката на лични данни. Едно от основанията за създаване на ситуации на неравностойно положение между компаниите в съответния бранш според мнозинството от анкетираните е именно факта, че едни компании се стремят да гарантират личните данни на клиентите си, а други пренебрегват това свое задължение. Заедно с това обаче анкетираните нямат особено голямо доверие в саморегулацията като ефективен механизъм, който би могъл да реши много от тези и подобни проблеми. Мнозинството не гласуват доверие на саморегулацията дори и да има случаи на неравностойно положение в техния бранш. Това положение би могло да се отдаде на факта, че тези, които имат отрицателно мнение за саморегулацията, същевременно и не познават случаи на съвместни инициативи  за решаване на проблеми в бранша, или дори и да има такива инициативи, те не са стигнали до тяхното знание.

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи

Защита
Въведение
Принципи
Права на гражданите
Речник