Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Примерни правила в трудов договор за обработката на лични данни

[примерните правила са разработени от екипа на сайта в отговор на запитвания на граждани и организации как да оформят обработката на личните данни в трудовите договори; правилата нямат претенции за изчерпателност]

РАЗДЕЛ ЛИЧНИ ДАННИ
(като част от трудовия договор или като отделен анекс към договора)

Задължение за предоставяне на лични данни
Работникът/ служителят е длъжен да предостави своите лични данни, когато такива са необходими на работодателя във връзка с изпълнение на неговите нормативни задължения по трудовите и осигурителните отношения през времето на трудовоправните отношения (трите имена; ЕГН; адрес; лична карта No.; удостоверение за завършено образование; медицински талон за извършен медицински преглед, когато такъв се изисква с оглед спецификата на дейността; трудова книжка за нанасяне на трудов стаж; болничен лист, когато се търси обезщетение за временна/трайна нетрудоспособност, майчинство, отглеждане на дете до две години и др.). При непредоставяне на данните работодателят може да откаже сключване на трудов договор. При последващо непредоставяне на данни работодателят може да налага дисциплинарни наказания на  работника/ служителя. Работникът/ служителят е длъжен добросъвестно да посочи достоверни лични данни.

Работникът/ служителят не е длъжен да разкрива своите лични данни във връзка с расовия или етническия си произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и лични данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот. Работодателят може да обработва такива данни само с изрично писмено съгласие на лицето.

Цели на обработката
Работодателят се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на работника/ служителя за изпълнение на своите нормативни задължения във връзка с трудовите и осигурителните отношения, включително данъчни задължения, социално и здравно осигуряване, безопасни и здравословни условия на труд, счетоводно отчитане и др., както и в изпълнение на други общи нормативни задължения на работодателя (например във връзка с извършени престъпления и наказателно преследване на лица и др.). Използването на данните за други цели, които не влизат в нормативните задължения на работодателя, трябва да стане със съгласието на работника/ служителя.

Обработка на данните
Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител.  Работодателят – администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.

Работодателят може да възложи обработката на данните на физическо или юридическо лице - “обработващ данните” по смисъла на ЗЗЛД, което да е различно от работодателя и да обработва данните въз основа на договор или заповед за назначение. В този случай работодателят е длъжен да уведоми работника/ служителя за наименованието и адреса на обработващия данните.

Предоставяне на данните на трети лица
Работодателят - администратор на лични данни, е длъжен да не разкрива личните данни на работника/ служителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато работодателят е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато работникът/ служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните на конкретното трето лице; или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи.

Работодателят не носи отговорност, ако работникът/ служителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.

Достъп до личните данни
Работникът/ служителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от работодателя, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни.

Унищожаване на данните след приключване на обработването
След приключване на обработването на данните на работника/ служителя, работодателят следва да ги унищожи в срок от седем дни (примерен срок).  Работодателят съхранява след този срок данните само ако има законово задължение за това и само онези данни, които са необходими за изпълнение на тези задължения,  включително при прекратяване на трудовия договор с работника/ служителя за изпълнение на задълженията си по съхраняване на счетоводните архиви, ведомости за заплати, документи за данъчен контрол и др., но не по-дълго от предвидените в закона срокове. 

Работодателят може да прехвърли данните на друг администратор с идентични цели на обработка с разрешение на Комисията за защита на личните данни или да ги съхранява като анонимни данни при спазване на условията на ЗЗЛД.

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи

Защита
Въведение
Принципи
Права на гражданите
Речник