Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Въведение
Въведение в темата
Ежедневно всеки един от нас може да стане субект на обработка на лични данни или самият той да борави с такива. С личната информация на гражданите боравят данъчните, полицейските, митническите, социалните, общинските и други публични органи на власт и управление. Личните ни данни се обработват и от частния сектор, където работодатели, търговци, банки, лекари и др. по различни поводи получават достъп до данни на гражданите. Развитието на технологиите и компютъризацията във всеки обществен сектор улеснява ...
Принципи
Принципи на обработка на личните данни
ПРИНЦИПИТЕ на обработка на личните данни са прогласени в чл. 2 на Закона за защита на личните данни и са съобразени със съответните принципи в Конвенция № 108 на Съвета на Европа и Директива 95/46/ЕС. Съгласно тези разпоредби трябва да се осигурят такива условия, гарантиращи качеството при обработка, че личните данни да: *се обработват законосъобразно и добросъвестно; *се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълните...
Права на гражданите
Права на гражданите
Защитата на личните данни се осъществява чрез правата, които законът дава на гражданите, а именно: *Право да се изисква съгласието на лицето за обработване на отнасящи се до него лични данни (което съответства на задължението на администратора на лични данни да обработва данните на физическото лице само с негово съгласие освен с изключенията, предвидени в законите); *Право да бъде информирано лицето преди обработването на личните му данни относно целта и средствата на обработката, получателите, на които ...
Речник
Речник
 Лични данни са всяка информация за физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, които са свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.   Лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии, организации, сдружения с рели...

Защита
Въведение
Принципи
Права на гражданите
Речник