Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Върховен административен съд
Решение № 3960 от 2005 г. (по касационна жалба срещу Решение № 1474 от 2004 г. на ВАС относно достъп на адвокат до данни на длъжника във връзка с изпълнително дело)
Решение № 3789 от 2005 г. (относно това дали може да се предостави информация и данни от МВнР на трето лице за професионалната история на арестуваните и осъдени в Либия български медици)
Решение № 620 от 2005 г. (относно това дали има нарушение на права при получаване на данни от масивите на МВР от страна на прокурор без посочване конкретно дело по което данните се изискват)
Решение № 5045 от 2005 г. (относно законноста на изискването при обществения превоз на пътници при случаен превоз към пътния лист да има списък на пътниците с посочени име и фамилия)
Решение № 9979 от 2004 г. (относно това дали НОИ може свободно да получи от ГРАО личните данни на наследниците на починало осигурено лице)
Решение № 3299 от 2004 г. (относно запознаване с някой мероприятия на органите на ДС организирани спрямо определени лица)
Решение № 1474 от 2004 г. (относно предоставяне на достъп на адвокат до данни за осигурителния доход и работодателя на длъжника за нуждите на изпълнително дело)
Решение № 1195 от 2004 г. (относно отказ за предоставяне на информация за това дали е издавано разрешение на МВР за надзор над лична кореспонденция)
Решение № 7231 от 2003 г. (относно достъпа до документи на бившата ДС отнасящи се лично до лицето, и архивните дела на щатни и нещатни сътрудници, работили по разработки на лицето)
Решение № 1128 от 2001 г. (относно ограничаване на достъпа на адвокатите за справки и получаване на сведения по делата в съда и други служби, само когато те са процесуални представители по конкретното дело)
Решение № 7982 от 2000 г. (относно законосъобразността на правомощието на администрацията в местата за задържане под стража да проверява физическото съдържание и информацията в кореспонденцията на задържаните под стража)

Съдебна практика
Конституционен съд
Върховен административен съд
Европейски съд в Люксембург