Новини
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Проучване на Агенцията за основни права на човека към Европейски съюз относно механизмите на търсене на отговорност при защита на личните данни

Уважаеми ползватели на сайта ни,

Обръщаме се към вас с молба да се включите в проучване, провеждано от Агенцията за основни права на човека към Европейски съюз (European Union Fundamental Rights Agency, http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm) относно механизмите на търсене на отговорност при защита на личните данни в 16 държави-членки на Европейски съюз, сред които и България. За целта ви молим да се свържете с нас на имейл office@gateway.bg, за да проведем с вас интервю в рамките на настоящото изследване, в което да споделите опита си с търсенето на правата ви за защита на личните ви данни, трудностите, с които сте се сбълскали, и резултатите от опита ви да защитите правата ви.

Агенцията за основни права на човека към Европейски съюз провежда в момента теренно изследване за механизмите на търсене на отговорност при защита на личните данни. Агенцията установи, че не е налична информация за практиката на прилагане на подобни механизми. Предходни изследвания, включително Евробарометър, подчертават наличието на различни механизми за защита на лични данни, които, обаче, се ползват рядко. Затова Агенцията реши да изследва причините за рядкото прилагане на тези механизми на практика.

Настоящото изследване има за цел да установи степента в, която се ползват механизми за търсене на отговорност при нарушения на защитата на личните данни в България и евентуалните пречки за ползването им.  Темите на теренното проучване са: оценка на достъпността и наличието на подкрепящи структури (държавни, НПО и други), които да посредничат при осигуряването на достъп на засеганитите лица до процедури, свързани със защита на лични данни; оценка на компонентите в процедурите като разходи, срокове, тежест на доказването, други формалности; идентифициране на пречките за ползване на процедурите за защита на личните данни и идентифициране на нуждата от реформа, ако има такава.

В теренното изследване участват чрез индивидуални интервюта и фокус групи шест целеви групи – жалбоподатели; лица, които са имали намерение да ползват механизъм за търсене на отговорност и са направили стъпки в тази посока, но са се отказали впоследствие; съдии в граждански, наказателни и административни съдилища , които имат опит в решаване на дела относно защита на личните данни; служители в Комисията за защита на личните данни, които директно работят с лица, търсещи защита на личните си данни; лица, работещи в граждански (неправителствени) организации с лица, търсещи защита на личните си данни и практикуващи адвокати, който консултират и представляват засегнатите лица в областта на защита на личните данни.

Всеки участник ще подпише формуляр за съгласие за участие в теренно изследване, в който представителите на Агенцията за основни права се задължават да пазят личните му данни и да използват информацията, предоставена от него само за целите на изследването. Продължителността на интервюто е 1 час и се провежда с удобно време и място за интервюирания през месец април на 2012 г.

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи