Европейски съюз
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

1. Страните-членки трябва да приведат в сила необходимите закони, правила и административни разпоредби съобразно тази Директива не по-късно от края на тригодишен период от датата на нейното приемане.
Когато страните-членки приемат тези мерки, те трябва да приложат справка към тази Директива или да имат придружителна такава справка в случай на тяхното официално оповестяване. Методите за изготвяне на такава справка трябва да бъдат определени от страните-членки.
2. Страните-членки трябва да са сигурни, че системата за обработване на данни, вече готова да бъде приложена в деня, в който националните разпоредби, приети съгласно тази Директива, влизат в сила, се изпълнява в съгласие с тези мерки в рамките на три години от тази дата.
Посредством ограниченията от предшестващия подпараграф, страните-членки могат да направят уговорката, че обработването на данни, все още съхранявано в наръчни системи на датата на влизане в сила на националните разпоредби, приети за изпълнението на тази Директива, ще бъде прилагано съгласно Членове 6, 7 и 8 на тази Директива в рамките на 12 години от датата на нейното приемане. Страните - членки се задължават да дадат на субекта право /по негова молба и особено по времето, когато упражнява правото си на достъп/, да изчиства, изтрива или блокира данните, които са непълни, неточни или са запазени по начин, несъвместим с изискванията, наложени от контролиращия.
3. Посредством ограниченията от предходния член 2, страните-членки могат да направят уговорката, при условие, че се спазват необходимите мерки за сигурност, че обработването на данни, запазени единствено по причина на исторически проучвания, не е необходимо да бъде прилагано съгласно членове 6, 7 и 8 от тази Директива.
4. Страните-членки трябва да изпратят на Комисията текста с разпоредбите съгласно местното право, които те приемат в рамките на тази Директива.

Член 33 Комисията ще се отчита пред Съвета и Европейския парламент през определени периоди, не по-късно от три години след датата, за която става дума в член 32 (1), по изпълнението на Директивата, прикрепяйки, ако е необходимо, към отчета си уместни предложения за поправка. Отчетът трябва да бъде публично оповестен.
Комисията трябва да проучва по-специално прилагането на тази Директива към обработването на звукови и образни данни, отнасящи се до физически лица, и да представи всички подходящи предложения, които се окажат необходими, вземайки пред вид развитието в информационните технологии, и в духа на прогрес на информационното общество.

Член 34 Тази Директива се адресира до страните - членки. Изготвена в Люксембург, 24.10.1995 г.

За Европейския парламент Президент

За Съвета Президент

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи