Европейски съюз
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
ГЛАВА I - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1 Предмет на Директивата

1. Съгласно тази Директива страните-членки трябва да защитават основните права и свободи на всяко едно гражданско лице и по-специално тяхното право на лична тайна по отношение на обработването на лични данни.

2. Страните-членки не трябва нито да ограничават, нито да забраняват свободното изтичане на лични данни между страните-членки по причини, свързани със защитата, упомената в параграф 1.

Член 2 Дефиниции за целите на Директивата:

(а) "лични данни" означава всяка една информация, отнасяща се до дадено физическо лице /"субект"/, чиято самоличност може да се установи, пряко или косвено, най-вече с помощта на идентификационен номер или на един или повече фактори, разкриващи неговата физическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или обществена идентичност;

(б) "обработването на личните данни" /"обработване"/ означава всяка една дейност или сбор от дейности, които могат да се извършват по отношение на личните данни, със или без автоматични средства, като например събиране на данни, записване, организиране,   съхраняване,   приспособяване   или   промяна, възстановяване, консултиране, използване, откриване чрез трансмисия, разпространяване или осигуряване на други възможности да станат достъпни, подреждане или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване;

(в) "система за съхраняване на лични данни" /"система за съхраняване"/ означава всички цялостно структурирани лични данни, които са достъпни съгласно специфични критерии, независимо от това дали те са централизирани, децентрализирани или разпространени съгласно даден функционален или географски принцип;

(г) "контролиращ" означава гражданско или юридическо лице, обществен орган, агенция или всеки друг орган, който самостоятелно или заедно с други определя целите за обработка на личните данни и средствата да се извърши това; като целите и средствата за обработка се определят от националните закони или разпоредби или от тези на Общността, а контролиращият или специфичните критерии за назначаването му могат да се определят от националното законодателство или това на Общността;

(д) "обработващият данните" означава физическо или юридическо лице, обществен орган, агенция или всеки друг орган, които обработват личните данни от името на контролиращия;

(е) "трета страна" означава всяко едно физическо или юридическо лице, обществен орган, агенция или който и да е друг орган, различен от субекта, контролиращия, обработващия данните, и от хората, които под пряката власт на контролиращия или на обработващия данните, са упълномощени да обработват данните;

(ж) "получател" означава физическо или юридическо лице, обществен орган или всеки друг орган, пред които се разкриват данните, независимо дали има трета страна или не; при все това, органи, които могат да получат данните в рамките на определено проучване, не трябва да се считат като получатели;

(з) "съгласие на субекта" означава всяка една свободно изразена и обоснована изява на желанията му, чрез която субектът изразява съгласието си личните данни, отнасящи се до него, да бъдат обработени.

Член 3 Сфера на действие

1. Тази Директива трябва да се прилага при обработването на личните данни изцяло или частично чрез автоматични средства и при обработването на лични данни чрез различни от автоматичните средства, което съставлява част от системата за съхранение или се възнамерява да стане част от системата за съхранение.

2. Тази Директива не трябва да се прилага при обработването на лични данни:
а) по време на дейности извън сферата на действие на законите на Общността, като например тези, предвидени в Глави V и VI от Споразумението за Европейския Съюз, както и във всеки един случай при провеждане на операции за обработване на данни, отнасящи се до обществената сигурност, отбраната, държавната сигурност /вкл. икономическото благосъстояние на държавата, когато операциите за обработване се отнасят до въпроси, свързани със сигурността на държавата/, както и отнасящи се до действията на държавата в сферата на законите за престъпността,
б) от страна на физическо лице, извършващо чисто лична или семейна дейност.

Член 4 Прилагане на националното законодателство

1. Всяка страна-членка трябва да прилага националните разпоредби, приети съгласно тази Директива, към обработването на лични данни, когато:
(а) обработването се извършва в рамките на дейности, свързани с установяване на контролиращ на територията на страната-членка; когато един и същ контролиращ се установи на територията на различни страни-членки, той трябва да вземе необходимите мерки, за да бъде сигурен, че на всяка една от тези територии се спазват правилата, утвърдени от прилагащите се национални закони;
(б) контролиращият не се установи на територията на страната-членка, а на място, където нейното национално законодателство се прилага по силата на международните обществени закони;
(в) контролиращият не се установи на територията на Общността, а за целите на обработване на лични данни се ползва от оборудване, автоматично или не, разположено на територията на посочената страна-членка, освен ако това оборудване не се използва само за транзитни цели през територията на Общността.

2. При условията, третирани в параграф 1 /в/, контролиращият трябва да назначи представител, установен на територията на тази страна-членка, без това да е в противовес с правните действия, които могат да се предприемат срещу самия контролиращ.

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи