Европейски съюз
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Европейски съюз
Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
Директива 2002/58/EC от 12 юли 2002 относно обработката на лични данни и защитата на личната неприкосновеност в електронния комуникационен сектор (Директива за защита на неприкосновеността и електронните комуникации)
Директива 97/66/EC за обработката на личните данни и защитата на личната неприкосновеност в телекомуникационния сектор (eng)
Регламент за защита на лицата във връзка с обработката на лични данни от институциите и органите на ЕО и за свободното движение на такива данни (проект)
Решение на Съвета на ЕО от 31.01.1992 г. в областта на безопасност на информационните системи
Документи на Работната група на Общността за защита на индивидите при обработка на лични данни