Анализи
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Раздел V - Консултативен комитет

Член 18 - Състав на комитета 

 1. След влизането в сила на тази конвенция се създава Консултативен комитет.
 2. Всяка страна назначава в комитета един представител и един заместник-представител. Всяка държава - членка на Съвета на Европа, която не е страна по конвенцията, има право да бъде представлявана в комитета от наблюдател.
 3. Консултативният комитет може с единодушно решение да покани всяка държава, която не членува в Съвета на Европа и не е страна по конвенцията, да бъде представена от наблюдател на определено заседание.

Член 19 - Функции на комитета

Консултативният комитет:

 1. може да прави предложения за улесняване или подобряване на прилагането на конвенцията;
 2. може да прави предложения за изменение и допълнение на тази конвенция съгласно чл.21;
 3. изразява становището си по всяко предложение за изменение и допълнение на тази конвенция, което му е предоставено в съответствие с чл. 21, ал. 3;
 4. може по искане на дадена страна да изрази становището си по всеки въпрос, свързан с прилагането на тази конвенция.

Член 20 - Процедура

 1. Консултативният комитет се свиква от Генералния секретар на Съвета на Европа. Първото му съвещание се провежда в дванадесетмесечен срок от влизането в сила на тази конвенция. След това той се свиква най-малко веднъж на две години както и всеки път, когато една трета от представителите на страните поискат свикването му.
 2. Кворумът за заседанията на Консултативния комитет се състои от мнозинството от представителите на страните.
 3. След всяко свое заседание Консултативният комитет представя пред Комитета на министрите на Съвета на Европа доклад за работата си и за действието на конвенцията.
 4. В съответствие с разпоредбите на тази конвенция Консултативният комитет изработва свои собствени процедурни правила.
За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи