Закон
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Речник
 Лични данни са всяка информация за физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, които са свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.
 
Лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и такива данни, отнасящи се до здравето, сексуалния живот и човешкия геном на съответното физическо лице се наричат още чувствителни данни. Тези данни по принцип са забранени за обработка освен в случаите, изрично предвидени в закона.


Анонимни са данните, които са приведени във форма, непозволяваща те да бъдат свързани със съответното физическо лице, за което се отнасят. 


Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавна власт или на местно самоуправление, който обработва лични данни, като:
  • видът на обработваните данни, целите и средствата за обработване са определени със закон, или
  • той сам определя вида на обработваните лични данни, целите и средствата за тяхното обработване.

Регистър на лични данни е  всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип.

Обработка на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне или по друг начин, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Обработващ личните данни е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва лични данни от името на администратора на лични данни.

Предоставяне на лични данни са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.


Получател на лични данни е физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, на когото се разкриват лични данни, независимо дали е трето лице или не.

Съгласие на физическото лице е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, се съгласява те да бъдат обработвани.

Трета държава е всяка държава, която не е член на Европейския съюз и не е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Органите, които могат да получават данни в рамките на конкретно проучване, не се смятат за получатели.

Директен маркетинг
е предлагане на стоки и услуги на физически лица по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи