Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Съвет на Европа
Изменения на Конвенция 108 даващи възможност на Европейската общност да се присъедини към конвенцията
Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни
Допълнителен протокол към Конвенция 108
ПРЕПОРЪКИ И РЕЗОЛЮЦИИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
Европейски съюз
Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
Директива 2002/58/EC от 12 юли 2002 относно обработката на лични данни и защитата на личната неприкосновеност в електронния комуникационен сектор (Директива за защита на неприкосновеността и електронните комуникации)
Директива 97/66/EC за обработката на личните данни и защитата на личната неприкосновеност в телекомуникационния сектор (eng)
Регламент за защита на лицата във връзка с обработката на лични данни от институциите и органите на ЕО и за свободното движение на такива данни (проект)
Решение на Съвета на ЕО от 31.01.1992 г. в областта на безопасност на информационните системи
Документи на Работната група на Общността за защита на индивидите при обработка на лични данни

Законодателството в Европа
Съвет на Европа
Европейски съюз