Комисия
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Правилник за дейността на КЗЛД и на нейната администрация
Глава първа: Общи положения

Обн. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г.

Чл. 1. С този правилник се уреждат:
1. дейността на Комисията за защита на личните данни, наричана по-нататък "комисията";
2. структурата, функциите и редът на дейност на нейната администрация.

Чл. 2. (1) Комисията е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка - първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище в София.
(3) Комисията е колегиален орган, който при осъществяването на дейността си се подпомага от администрация.
(4) По всички въпроси от нейната компетентност комисията се произнася с решение.
За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи