Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
 
Ако обработвате лични данни и следва да се регистрирате като администратор, тук ще намерите необходимите документи за това. Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни Публикуваме примерни разпоредби в трудов договор за обработката на личните данни на служителя от страна на работодателя.
 

Формуляри по Закона за защита на личните данни на страницата на Комисията за защита на личните данни - изтеглете ги от адреса: http://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=280 

МОЛЯ ПОЛЗВАЙТЕ ЕДИНСТВЕННО ФОРМУЛЯРИТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

секция СПРАВОЧНИК - Образци на документи на хартиен носител,
необходими за извършване на регистрация на АЛД

Връзки към Публични регистри поддържани от Комисията за защита на личните данни

---
 
Актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни

Поради големия брой запитвания от различен характер по актуализацията на регистрацията на администраторите на лични данни ви предоставяме експертното мнение на юриста Полина Русинова по законовата процедура!!!

Както вече ви информирахме, срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни е до 15 февруари 2010 г. Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ напомня за задължението на администраторите на лични данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното настъпване. За подробно информация и запитвания се обръщайте към интернет страницата на Комисията  и описаните в нея контакти. 

Актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни

Защо се налага актуализацията: Следствие изменения в Закона за защита на личните данни са извършени промени и във формуляра на заявлението за регистрация на администратори на лични данни, поради което част от данните са променени или липсват в старите образци. Поради това администраторите трябва да проверят данните от първоначалната регистрация и да извършат актуализация.

Кой е задължен: Всеки администратор, който е подал заявление на хартиен носител и открие името си в списък на администраторите на лични данни, подлежащи на актуализация.

Заявленията на хартиен носител са обработени от Комисията и са въведени в Системата за електронна регистрация на администраторите («еРАЛД»), като са получили съответен входящ номер. За да разберете дали трябва да извършите актуализация, трябва в страницата на Комисията, в рубрика «Публични регистри», да влезете в «Регистър на вписаните администратори на лични данни».

Този регистър има две части – "Администратори на лични данни със завършила регистрация" и "Администратори на лични данни, подлежащи на актуализация".

Ако вашето име се съдържа в първия списък, то Вие нямате задължение за актуализация.

Ако името Ви е във втория списък, то сте регистрирани като администратор, но подлежите на актуализация.

Можете да търсите по име, по част от име, по идентификационния номер, с който сте вписани в регистъра, по входящия номер на подадените документи. Ако не откриете името си никъде, но извършвате обработване на лични данни, то трябва да се регистрате като администратор, като подадете документи за първоначална регистрация.

Как става актуализацията: Препоръчва се да се направи по електронен път, но може и по пощата или в сградата на Комисията. Процедурата е както при регистрацията. Повече указания как да извършите актуализацията можете да откриете на адреса на Комисията тук: http://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=7#RP_2

Срок за актуализация: срокът е удължен до 15.02.2010 г.

Освобождаване от регистрация като администратор: Ако не сте регистриран още като администратор, Комисията може да Ви освободи от задължение за регистрация, ако подадете писмена молба и отговаряте на някой от следните критерии:

  • обработвате лични данни със съгласието на физическите лица за срок не по-дълъг от 6 месеца;
  • данните се обработват в публични регистри на основата на закони, които осигуряват реда за достъп и мерките за защита;
  • обработвате данни, свързани единствено с трудови или членствени правоотношения, и броят на лицата не надвишава 15.
 
Удължава се срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни
Срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни се удължава до 15 февруари 2010 г. КЗЛД напомня за задължението на администраторите на лични данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното настъпване.

Aдминистраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни.
Когато администраторът е заявил обработване на данни по чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД  данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном или на данни, чието обработване съгласно решение на комисията застрашава правата и законните интереси на физическите лица, комисията задължително извършва предварителна проверка преди вписване в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни". Предварителната проверка се извършва в двумесечен срок от подаване на заявление за регистрация.
Администраторът е задължен да поддържа информацията от Заявлението за регистрация в актуално състояние и уведомява комисията за всяка промяна на данните от него преди  извършването й. В случаите, когато такава промяна е предвидена в закон, уведомяването се извършва в 7-дневен срок от влизането в сила на съответния закон.
Всички  заявления за регистрация на администратори  на лични данни, подадени на хартиен носител, са обработени и въведени в Системата за електронна  регистрация на АЛД (еРАЛД).  Всяко заявление е получило входящ номер  в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни". Поради направените изменения в Закона за защита на личните данни се наложиха  промени в образеца на заявлението за регистрация  и част от данните са променени или липсват в старите образци. Това налага всеки администратор да провери състоянието на подадените от него документи за регистрация в публичната част на системата. Всички заявления с коректни данни са обработени и вписани с уникален идентификационен номер в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни", а подлежащите на актуализация са вписани в "Списък на Администраторите на лични данни, подлежащи на актуализация".
  В срок до 31.12.2009 г. всеки администратор на лични данни, подал заявление на хартиен носител, трябва да провери състоянието на заявлението  и при необходимост да актуализира данните в него. Проверката за необходимост от актуализация се извършва в "Списък на Администраторите на лични данни, подлежащи на актуализация"
Срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни се удължава до 15 февруари 2010 г. КЗЛД напомня за задължението на администраторите на лични данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното настъпване.
В случаите, когато администраторът не е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, той е длъжен при поискване да предостави данните от Заявлението за регистрация на всяко лице.

Източник: Комисия за защита на личните данни - http://www.cpdp.bg

Приет е Етичен кодекс за поведение на администраторите на лични данни от Комисията за защита на личните данни - четете тук: etichen_kodeks.pdf (113.62 Kb)

Дискусия "Бизнесът и личните данни - Конкуренция, саморегулация и защита на личните данни". Създаването на добри условия за защита на личните данни е свързано с въвеждането на редица законови правила към обработващите лични данни. От друга страна различното прилагане на тези правила може да създаде условия за неравнопоставено положение на бизнес субектите. Как бизнесът може да реагира, за да защити едновременно своите интереси и правата на своите клиенти - вижте повече.
Резултатите от анкетата можете да видите тук.

Центърът за модернизиране на политики издаде сборник "Защитата на личните данни - политики и практики на новите и бъдещи страни членки на ЕС" (1.68 Mb). В публикацията са събрани материали от международната конференция, проведена през април 2005 г. в София.

 
Проучване на Агенцията за основни права на човека към Европейски съюз относно механизмите на търсене на отговорност при защита на личните данни

Уважаеми ползватели на сайта ни,

Обръщаме се към вас с молба да се включите в проучване, провеждано от Агенцията за основни права на човека към Европейски съюз (European Union Fundamental Rights Agency, http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm) относно механизмите на търсене на отговорност при защита на личните данни в 16 държави-членки на Европейски съюз, сред които и България. За целта ви молим да се свържете с нас на имейл office@gateway.bg, за да проведем с вас интервю в рамките на настоящото изследване, в което да споделите опита си с търсенето на правата ви за защита на личните ви данни, трудностите, с които сте се сбълскали, и резултатите от опита ви да защитите правата ви.

Агенцията за основни права на човека към Европейски съюз провежда в момента теренно изследване за механизмите на търсене на отговорност при защита на личните данни. Агенцията установи, че не е налична информация за практиката на прилагане на подобни механизми. Предходни изследвания, включително Евробарометър, подчертават наличието на различни механизми за защита на лични данни, които, обаче, се ползват рядко. Затова Агенцията реши да изследва причините за рядкото прилагане на тези механизми на практика.

Настоящото изследване има за цел да установи степента в, която се ползват механизми за търсене на отговорност при нарушения на защитата на личните данни в България и евентуалните пречки за ползването им.  Темите на теренното проучване са: оценка на достъпността и наличието на подкрепящи структури (държавни, НПО и други), които да посредничат при осигуряването на достъп на засеганитите лица до процедури, свързани със защита на лични данни; оценка на компонентите в процедурите като разходи, срокове, тежест на доказването, други формалности; идентифициране на пречките за ползване на процедурите за защита на личните данни и идентифициране на нуждата от реформа, ако има такава.

В теренното изследване участват чрез индивидуални интервюта и фокус групи шест целеви групи – жалбоподатели; лица, които са имали намерение да ползват механизъм за търсене на отговорност и са направили стъпки в тази посока, но са се отказали впоследствие; съдии в граждански, наказателни и административни съдилища , които имат опит в решаване на дела относно защита на личните данни; служители в Комисията за защита на личните данни, които директно работят с лица, търсещи защита на личните си данни; лица, работещи в граждански (неправителствени) организации с лица, търсещи защита на личните си данни и практикуващи адвокати, който консултират и представляват засегнатите лица в областта на защита на личните данни.

Всеки участник ще подпише формуляр за съгласие за участие в теренно изследване, в който представителите на Агенцията за основни права се задължават да пазят личните му данни и да използват информацията, предоставена от него само за целите на изследването. Продължителността на интервюто е 1 час и се провежда с удобно време и място за интервюирания през месец април на 2012 г.